Contract cu turistul

Contract - Cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Seria .... Nr. .... Data ....

 

Părţile contractante

 

               Societatea Comercială PRODAN TOUR S.R.L, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Teleorman, nr.11, ap 11 - Agenţia de Turism HOLIDAY STORE, punct de lucru: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 38, ap.4, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/2444/2005, Cod Unic de Inregistrare RO17738933, Banca Transilvania: RO51BTRL0670120299354900-RON; RO34BTRL0670420299354900-EUR, titulară a Licenţei de turism nr. 6258, din data de 11/11/2011, reprezentată prin Lucian Prodan în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia,

şi

Doamna / Domnul ...... adresa jud. ...., mun. ........, nr. ...... telefon: .........7, CNP: .........., posesor a cărţii de identitate seria ...... nr. ........, eliberat/eliberată de SPCLEP ....... la data de ......., au convenit la încheierea prezentului contract.

 

I. Obiectul contractului

I.1 Îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

 

Pachetul de servicii este organizat şi vândut pe cont propriu de Prodan Tour SRL – Agenţia HolidayStore în calitate de agenţie touroperatoare;

 

Pachetul de servicii este vândut de Prodan Tour SRL  – Agenţia Holiday Store în calitate de agenţie intermediară, în contul agenţiei organizatoare – ..........., pentru Agentia de Turism .........., privind  rambursarea  cheltuielilor  de  repatriere  şi/  sau  a sumelor achitate de către turist.

 

I.2. Servicii contractate / număr de persoane, nume şi prenume beneficiari:

 

 

Statusul rezervării / comenzii în momentul încheierii contractului (confirmată, neconfirmată, în curs de confirmare)

...........

In cazul neconfirmării  serviciilor  (cazare, transport, etc), agenţia  va  oferi  turistului o varianta alternativă sau  va  returna integral avansul.

II. Încheierea contractului

II.1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații :

a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice;

b) în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenție, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail,fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agenția poate solicita un avans cuprins intre 30 - 50 % din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care turistul solicita serviciile. II.2. Dacă înscrierea intervine cu mai puţin de 30 zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral.

II.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

II.4. Informaţiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgenţă ori în privinta cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenţionări, sunt publice şi pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Turistul înţelege să contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor informaţii sau alerte.

III. Preţul

III.1. Prețul de vânzare-cumpărare a pachetului de servicii de călătorie / a serviciilor individuale din cadrul pachetului de servicii de călătorie este de ......... și se compune din costul serviciilor de călătorie ce formează pachetul/ serviciilor individuale din cadrul pachetului de servicii de călătorie.

Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură. In situaţia contractării serviciilor turistice în regim early booking, reducerea este inclusă în pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitată de turist, determină anularea rezervării cu penalizari şi refacerea acesteia la preţul şi conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea condiţiilor de plată aplicate rezervărilor tip Early Booking determină modificarea preţului pachetului conform ofertei standard.

IV.2. Modalități de plată

IV.2.1. La încheierea contractului se achită:

IV.2.2. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, in valuta (euro,usd) specificata in contract sau in RON la cursul de vanzare comunicat de Banca Transilvania in ziua emiterii facturi, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

IV.2.3. Plata prețului se va realiza prin virament în conturile Agenției de turism:

- pentru plăți in LEI: RO51BTRL0670120299354900

- pentru plăți in EUR: RO34BTRL0670420299354900

V. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

V.1. Agenția se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situația solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism, sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, agenția poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

V.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția are obligația de a informa turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data începerii călătoriei. În cazurile prevăzute la pct. V.3. literele a), b), c) din prezentul contract, informarea se va face în timp util.

V.3. Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice şi nu este obligată să ramburseze cvaloarea serviciilor achiziţionate.

c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil. In situaţia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, Agenţia va oferi varianta de hotel în aceeaşi zona sau într-o zona apropiată, la aceeaşi categorie sau de o categorie superioară fără să modifice preţul; în cazul în care situaţia de suprarezervare (overbooking) este anuntată turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile înainte de data plecării, turistul poate accepta varianta propusă sau poate anula călătoria fără penalizari, făra însă a avea dreptul de a solicita despăgubiri suplimentare.

V.4. În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator.  În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

V.5. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

V.6. Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării - după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a redevențelor și a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 30 de zile calendaristice

care preced data plecării.

V.7. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate și cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice.

V.8. Agenţia are obligaţia să informeze turistul în scris sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite cu turistul (e-mail, fax, sms, etc), înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul de imbarcare.

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon/ fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului. În cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului.

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

V.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistentă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau a unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl putea prevedea sau evita.

V.10. Excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţii locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opţionale nu se încaseaza în numele şi pentru Agenţia Holiday Store. Preţul excursiilor opţionale poate varia în funcţie de furnizorul local ş este calculat în general, pentru un grup minim de aproximativ 25 persoane. La un număr mai mic de participant preţul poate fi majorat proporţional sau excursia poate fi anulată.

VI. Drepturile şi obligaţiile turistului

VI.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul (dacă este posibil) unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a costurilor suplimentare posibile (taxa viza, bilet avion, etc) apărute cu ocazia acestei cedări.

Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

VI.2. Turistul ia la cunoştinţă faptul că în Romania, în staţiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieşire. In staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie. In strainatate, conform regulilor specifice fiecărei ţări în parte (în general cazarea se face la ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină între orele 10:00 -12:00 a zilei înscrise pe voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului.

VI.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia unilateral contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

VI.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. V pct. V.2., hotărârea sa de a opta pentru:

a) reziliereaunilaterală a contractului fără plata penalităţilor                                             SAU

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

VI.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. V pct. V.2. se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

VI.6. În cazul în care turistul reziliază unilateral contractul în temeiul pct. VI.4. sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

VI.7. În cazul în care turistul reziliază unilateral contractul în temeiul pct. VI.4. sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

VI.8. În toate cazurile menționate la pct. VI.7., turistul are dreptul să solicite Agenției și o despăgubire, cuantumul căreia poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menționat în contract, iar Agenția a informat în scris turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. V pct. V.3 lit. b)

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

VI.9. Turistul are dreptul să rezilieze unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VII din prezentul contract, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii, survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau orice alt mijloc de proba. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii turistice contractat.

VI.10. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția va rezolva cerințele turistului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către turist. Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VII din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

VI.11. Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție – exceptând cazurile în care aceste taxe sunt incluse şi specificate în preţul Contractului.

VI.12. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

VI.13. Turistul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar agenția de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

VI.14. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care turistul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina

Agenției (de ex. în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

VI.15. Agenția de turism recomandă turiștilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

VI.16. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

VI.17. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

VI.18. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

VI.19. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI.20. Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la rezervare (ex.: nume prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciliu etc.) pentru valabilitatea documentelor personale şi pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informaţiilor eronate. Turistul se obligă să respecte prevederile legale cu privire la regimul paşapoartelor, al vizelor, de vamă, asigurare de sănătate, etc, precum şi prevederile legale privind condiţiile de intrare, şedere, ieşire în/din ţările incluse în excursiile la care participă. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. Prejudiciile materiale şi morale cauzate din necunoaşterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de turist. În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate să participe la călătoria turistică, Touroperatorul este exonerat de răspundere şi nu poate fi obligat la restituirea sumelor de bani plătite de către turist. În cazul în care turistul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractată, nu este îndreptăţit la despăgubiri. Turistul răspunde pentru siguranţa propriilor bagaje.  

VII. Renunţări, penalizări, despăgubiri

VII.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

VII.1.1. în cazul serviciilor turistice externe/interne:

A. Condiţii anulare/penalizare oferta STANDARD

a) 25 euro pentru orice modificare adusă la contract la solicitarea turistului, dupa confirmarea pachetului rezervat;

b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c)  80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 - 30 de zile înainte de data plecării;

d) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

B. Condiţii anulare/penalizare oferta EARLY BOOKING / ÎNSCRIERI TIMPURII

a) Pentru rezervările cu EARLY-BOOKING/ ÎNSCRIERI TIMPURII, plata se va efectua pană la termenul limită al valabilităţii ofertei. Nu se acceptă modificări de nume, număr persoane, perioada şi tip de camera. In caz de anulare sau modificare din partea turistului, penalizarea este de 100%. In cazul în care rezervarea cu early-booking/ înscrieri timpurii nu va fi achitată integral până la data limită a valabilităţii ofertei cu early-booking/ înscrieri timpurii, rezervarea se va refactura cu tariful normal de lista şi nu va mai beneficia de reducerea aferentă. 

VII.2. Condiţiile de anulare/penalizare indicate la art. VII.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor în care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinaţii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour/FTI etc). Pe lângă penalităţile indicate mai sus, turistul va suporta şi eventualele taxe (ex: taxa pentru obţinerea vizelor), dacă acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

VII.3. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor prevăzute la p. VII.1. din prezentul contract.

VII.4. Pentru biletele de odihnă și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.

VII.5. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia. 

VII.6. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă în vederea efectuării călătoriei conform normelor legale sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră din motive ce ţin de persoana acestuia.

VII.7. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile, cu număr de înregistrare. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

VII.8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

VII.9. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.

VII.10. Toate sumele menționate la pct. VII.1, VII.3, VII.5, VII.6 din prezentul contract, se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

VIII. Reclamaţii

VIII.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului). Date contact: Telefon/Fax: +40 264 445 870 / E-mail: office@holidaystore.ro

VIII.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, în scris, răspunsul.

IX. Asigurări

IX.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group cu sediul social în Bucureşti , str. Aleea Alexandru nr 51, sector 1, tel: 021/405 7420, poliţa de asigurare Seria ..... nr. .... afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.holidaystore.ro

IX.2. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

X. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

    a) voucherul, biletul de odihnă - tratament, biletul de excursie, după caz;

    b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

    c)  cataloagele/ofertele agentiei şi informaţiile/condiţiile aferente, în format tipărit sau pe suport electronic.

XI. Dispoziţii finale

XI.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

XI.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018, republicată, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

XI.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

XI.4. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism.

XI.5 Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părtile înteleg să se adreseze instanţelor de judecată competente sau mecanismelor pentru soluţionarea alternativă a litigiilor în conformitate cu OG nr. 38/2015.

XI.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

XII. FORMULAR DE DATE CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Subsemnatul HEITZ DIETER, in calitate de Calator Contractant declar urmatoarele:

1. Am luat cunostinta si sunt de acord ca datele cu caracter personal ale mele si ale calatorilor insotitori vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul furnizarii serviciilor de calatorie si cele asociate ce compun pachete vandute prin SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE.

2. Sunt de acord sa furnizez, in mod corect si complete lui SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE, datele cu caracter personale ale tuturor calatorilor si sunt de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului contract de catre SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE.

3. Sunt titular al drepturilor parintesti ale calatorilor insotitori minori sau am imputernicire expresa a titularului drepturilor parintesti al calatorilor insotitori minori si sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale acestora, dupa caz.

NUME PRENUME: 

4. Am fost informat si am luat la cunostinta de termenii si conditiile in care SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE vor face prelucrarea datelor cu caracter personal si confirm ca am primit un exemplar integral al intregului contract cu toate Anexele sale.

5. Am luat la cunostinta si inteleg faptul ca SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE vor putea prelucra date cu caracter personal si in alte scopuri in legatura cu obligatiile sale legale viitoare sau cu interesele sale legitime. In acest sens, inteleg ca am acces si ca pot verifica oricand informatii actualizate cu privire la categoriile de date, scopurile si temeiurile prelucrarii, categoriile de destinatari ai datelor, prin consultarea politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.holidaystore.ro.

6. Am fost informat si am luat la cunostinta despre drepturile pe care le am cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus © Copyright SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE, unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati sau de a ma adresa justitiei.

7. Inteleg ca imi pot exercita oricare dintre drepturile de mai sus printr-o cerere formulata in scris, pe format hartie prin depunere la sediul SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE sau in format electronic prin contactarea responsabilului cu protectia datelor la adresa de e-mail la office@holidaystore.ro pentru SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE.

8. Am luat cunostinta ca prelucrarea datelor personale de catre SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE se va face doar prin personalul propriu si accesul este limitat la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza

obligatiile prevazute in prezentul Contract.

9. Am luat cunostinta si sunt de acord ca, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE pentru executarea serviciilor din pachetele turistice, unele date cu caracter personal ale calatorilor pot fi

transferate catre terte persoane fizice/juridice care presteaza serviciile de transport sau de cazare necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. 11. De asemenea, am luat cunostinta si sunt de acord ca SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE pot pune la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii, toate datele cu caracter personal ale calatorilor colectate in baza prezentului contract.

10. Am luat cunostinta de faptul ca SC PRODAN TOUR SRL – HOLIDAY STORE deopotriva se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si adecvate pentru a impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi: citirea, copierea, modificarea sau eliminarea a suporturilor de stocare, divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate, utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date, a se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces, a inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal; a se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare, si pentru a delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

11. Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioada de maximum 6 luni dupa terminarea executarii serviciilor ce compun Pachetul Amara Tour, cu exceptia situatii in stocarea acestora este obligatorie pe o perioada mai lunga, potrivit unor dispozitii legale. In acest caz, stocarea se va face pe perioada prevazuta de lege.